Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, Tlf.: 20 30 57 18
Praktikbeskrivelse

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:


Børnehuset Uglen

Århusvej 24, Ugelbølle

8410 Rønde

87535488


Uglen.dk

Linda Elkjær

Dorte Søgaard Madsen


X Syddjurs KommuneInstitutionstype/
foranstaltning

 1. Antal børn/unge /voksne
 2. Aldersgruppe
 3. Antal stuer / afdelinger
 4. Åbningstida)120/ 23 medarbejder

b)0-6 årige

c)5 spisegrupper

d)mandag til torsdag:6.30-17.00

   Fredag:                  6.30-16.00

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.


Dagtilbud i henhold til dagtilbudsloven

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.Børn fra 0-6 år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)


Der arbejdes aldersintegreret 0-6 år

Institutionen er funktionsopdelt


Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)


Pædagoger

Pædagogmedhjælper

Pædagogiske assistenter

Praktikvejlederens kvalifikationer:
Pædagogisk grunduddannelse: x


PD modul i praktikvejledning:


Diplomuddannelse


Andet/ andre uddannelser:Navne: Dorte Madsen

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:


Psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, fysiologi- og ergoterapeut, socialfaglig rådgiver

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:


Nej

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?


Den studerende vil ikke være alene i institutionen, og ikke stå med hovedansvaret


Vi forventer at den studerende kan være alene i et funktionsrum, samt arbejde alene med en lille gruppe børn på forskellige tidspunkter

Øvrige oplysningerUddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

                                                                              Primær:                    Sekundær:

 • Dagtilbudspædagogik                                     X                                                                                            


 • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                 


 • Social- og specialpædagogik                                                                    

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

                                                      

 1. Kreative udtryksformer.                                  X

2) Natur og udeliv.                                          X

3) Sundhedsfremme og bevægelse.                  X

4) Medier og digital kultur.                               X

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om


Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Vejledning i daginstitutionsloven, og tilknytning dertil samt få viden om uglens grundlag og værdier


Viden om arbejdet med lærerplanstemaerne


Viden om familier og børns baggrund, for at opnåelse af forståelse for samspillet børn - forældre

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Deltage i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i lærerplanstemaerne

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

Den studerende vil få kendskab til evalueringsformer, som f.eks. Smitte-modellen og dermed få mulighed for at reflektere over egen praksis. Den studerende vil også få kendskab til dokumentationsformer via nyhedsbreve, foto o.lign

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Den studerende vil blive informeret om praktikstedets kostpolitik og solpolitik. Samt få viden om vigtigheden af frisk luft og bevægelse, f.eks ved at deltage i aktiviteter på vores legeplads og gymnastiksal

Angivelse af relevant litteratur:


Uglens grundlag - se hjemmeside

Lærerplanstemaer

Syddjurs børnepolitik

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden


Ud fra den studerendes port folio, samt viden- og færdighedsmål udarbejder den studerende en dagsorden. Denne dagsorden skal bl.a. indeholde et punkt om hvor langt den studerende er kommet med kompetencemålene og hvad der skal arbejdes med i sidste del af praktikken

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?


 1. den studerende kommer på besøg i Uglen inden praktikstart. Her vil der blive informeret om institutionen og dens struktur, samt der bliver mulighed for at hilse på børn og personale. Der vil også blive snakket om forventninger, samt institutionens lærerplanstemaer
 2. En gang ugentlig i tilknytning til arbejdstiden. Den studerende er ansvarlig for at udarbejde en dagsorden
 3. Den studerende er ansvarlig for at nedskrive relevante aftaler i sin port folio, samt løbende at selvevaluere via port folien. Det er den studerendes ansvar at inddrage vejlederen

Den studerendes arbejdsplan:


Aftales med praktikstedet umiddelbart inden start. Der vil kunne forekomme ændringer i løbet af praktikken. Der vil være møder der forventes den studerende deltager i.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)


Der er tales med den studerende, mhp på fælles erkendelse.

Der tages evt. kontakt til uddannelsesinstitutionen


Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Den studerende får mulighed for at lære om iagttagelse og analyse af det enkelte barn, dets kompetencer og samspil med andre. Samt bevidsthed om den voksnes rolle for at understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel i en positiv retning. Samt tilrettelægge pædagogiske forløb ud fra den indhentede viden

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

Den studerende skal øve sig i at:

Iagttage, analysere og reflektere over situationer og tænke over egen rolle samt overveje hvordan han/hun skaber en god og nærværende kontakt til det enkelte barn og opmuntre det. Den studerende vil få hjælp og blive guidet af vejlederen

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Den studerende vil få mulighed for at øve kommunikation både i forhold til børn-børn, børn- voksen, kollega imellem, pædagog-forældre. Og vil blive bevidst om betydningen af en god og professionel kommunikation via refleksion og vejledning

leg, legeteorier og legekulturer,

rammesætte børns leg,

Den studerende vil i det daglige få mulighed for at deltage i og iagttage forskellige legesituationer samt efterfølgende snakke om/reflektere over legens betydning og få viden om hvordan man bedst muligt understøtter legen.

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

Den studerende skal øve sig i at:

Tilrettelægge aktiviteter ud fra børnegruppens kompetencer og interesser samt lærerplanstemaerne


Evaluere på de igangsatte aktiviteter under og efter et forløb


Bruge dokumentation f.eks. Via iPad, nyhedsbreve, foto o.lign.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Den studerende vil blive informeret om praktikstedets kostpolitik og solpolitik. Samt få viden om vigtigheden af frisk luft og bevægelse, f.eks ved at deltage i og planlægge aktiviteter på vores legeplads og gymnastiksal. Og efterfølgende evaluere disse aktiviteter

Angivelse af relevant litteratur:

Uglens grundlag - se hjemmeside

Lærerplanstemaerne

Syddjurs børnepolitik

Introduktion til icdp-programmet

Relevante artikler

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden


Ud fra den studerendes port folio, samt viden- og færdighedsmål udarbejder den studerende en dagsorden. Denne dagsorden skal bl.a. indeholde et punkt om hvor langt den studerende er kommet med kompetencemålene og hvad der skal arbejdes med i sidste del af praktikken

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

 1. den studerende kommer på besøg i Uglen inden praktikstart. Her vil der blive informeret om institutionen og dens struktur, samt der bliver mulighed for at hilse på børn og personale. Der vil også blive snakket om forventninger, samt institutionens lærerplanstemaer
 2. En gang ugentlig i tilknytning til arbejdstiden. Den studerende er ansvarlig for at udarbejde en dagsorden
 3. Den studerende er ansvarlig for at nedskrive relevante aftaler i sin port folio, samt løbende at selvevaluere via port folien. Det er den studerendes ansvar at inddrage vejlederen

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?


Nej

Den studerendes arbejdsplan:


Aftales med praktikstedet umiddelbart inden start. Der vil kunne forekomme ændringer i løbet af praktikken. Der vil være møder der forventes den studerende deltager i.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)


Der er tales med den studerende, mhp på fælles erkendelse.

Der tages evt. Kontakt til uddannelsesinstitutionenUddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,

I Uglen vil den studerende møde børn med særlige behov, børn med anden etnisk baggrund og børn fra forskellige samfundslag. Den studerende vil dermed få indblik i og få mulighed for at reflektere over hvilken betydning dette har for det pædagogiske arbejde

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,

Den studerende vil ud fra Uglens lærerplanstemaer skulle tilrettelægge aktiviteter og efterfølgende reflektere og argumenter for forløbets betydning for børnene

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Den studerende vil få mulighed for at komme med nye tanker og ideer, samt afprøve dette.

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

Den studerende får mulighed for at gribe børnenes idérig prøve dem af i praksis

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Den studerende vil komme til at arbejde med smitte-modellen, samt med læringshjul og reflektionsskema

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Undervisning på studiedage

Angivelse af relevant litteratur:

Uglens grundlag - se hjemmeside

Lærerplanstemaerne

Syddjurs børnepolitik

Relevante artikler

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Ud fra den studerendes port folio, samt viden- og færdighedsmål udarbejdes den studerende en dagsorden. Denne dagsorden skal bl.a. indeholde et punkt om hvor langt den studerende er kommet med kompetencemålene og hvad der skal arbejdes med i sidste del af praktikken

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

 1. den studerende kommer på besøg i Uglen inden praktikstart. Her vil der blive informeret om institution og dens struktur, samt der bliver mulighed for at hilse på børn og personale. Der vil også blive snakket om forventninger, samt institutionens lærerplanstemaer
 2. En gang ugentlig i tilknytning til arbejdstiden. Den studerende er ansvarlig for at udarbejde en dagsorden
 3. Den studerende er ansvarlig for at nedskrive relevante aftaler i sin port folio, samt løbende at selvevaluere via port folien. Det er den studerendes ansvar at inddrage vejlederen

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?


Nej

Den studerendes arbejdsplan:


Aftales med praktikstedet umiddelbart inden start. Der vil kunne forekomme ændringer i løbet af praktikken. Der vil være møder der forventes den studerende deltager i.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)


Der er tales med den studerende, mhp på fælles erkendelse.

Der tages evt. Kontakt til uddannelsesinstitutionen


Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:


Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

Foto og video må bruges internt. Ved ekstern brug skal den studerende have tilladelse fra lederen og forældrene. Uglen har iPad til rådighed i institutionen

Kontaktperson for den studerende


Dorte Madsen